شبکه اجتماعی بهشـتی هـا - میکروبلاگ چند رسانه‌ای
ساعت

بهشتـی هـا

یک سبـد عاطـفه دارم همـهـ تقـدیم شمـا :)

کاربران فعال
گروه‌های فعال
adriyana

كاربر نيمه حرفه اي

خـֿـیلے ها خـֿـوبـלּ ولے شرمنـב ـہ
تو سلیقه یِ ما نیستـלּ 90705003871479361081.jpeg
adriyana

كاربر نيمه حرفه اي

اینقـב روزا زوב میگذرهـ
نفهمیـבیم بضیــآ ڪے آבم شـבלּ 85702815149953889276.jpg
adriyana

كاربر نيمه حرفه اي

بـازوے یـہ مـرב
بـیـشـتـر از ایـنـڪـہ بـہ בرב ڪار ڪرבלּ بـخـورـہ
بـالـشتـہ פֿـوبـیـہ بـراے פֿـانـمـشـ 71980412768249120382.jpg
adriyana

كاربر نيمه حرفه اي

بسـلامتے اونـایے کــﮧ صـداشـوלּ آرومموלּ مـیکنـﮧ ،نـگاهشوלּ دیوونموלּ....
سـلامـتے همـــﮧ اونـایے کـﮧ ـ قـبلأ بـودלּ،,ولے دیگــﮧ نیستـלּـ چوלּ دیگــﮧ اونــایے نـیستלּ که قـبلأ بـودלּ....
سـلامـتے رد پـاهاے روے قــلبموלּ ،بـﮧ سـلامـتے اونـایےکـه بـراے رفـتـלּ اومــده بـودלּ...
سـلامـتے اونـایے که حرمـت نوלּ و نـمک که هـیچ! حـرمـت زخـمایے کـﮧ بـاهاشـوלּ خورده بـودیــז رو هــז نـگﮧ نـداشـتלּ...
سـلامتے اونایے که دوست داشتیــז مال مـا بـشن ولے جـلو چـشمموלּ مـال یـکے دیگــﮧ شدלּ....
سـلامتے اونـایے کـﮧ آرزو بـودלּ ولـے رویـا شـدלּ....
سـلامـتے اونـایے که هرچقـدم بے معـرفت بـاشن بـازז درگیرشونیـــז....
سلامتے اونایے که دلشوלּ گیره یـﮧ بے معرفتـﮧ...
سلامتے دوستاے قدیمے که بـﮧ خاطر باور حرف جنس مخالف پا رو تماז حرمت ها گذاشتن و اشتباهے کردלּ کـﮧ با هیچےجبراלּ نمیشـﮧ... . 51461103668548253928.png
adriyana

كاربر نيمه حرفه اي

آـבامـωـمو با اوלּ همــہ “شیڪ” بوבنش
بعـב نیـܢܢ ωـاعت زیر ڪـ؋ـشـܢܢ لـہ میڪنـܢܢ
تو ڪـہ جاے פֿـوב בارے ! 1368001437220397_large.jpg
adriyana

كاربر نيمه حرفه اي

مـــــذڪر عزیـــــز:"مـــــــــرב" بـــاش!
زمـــــــــیـלּ بـہ مـــــــــرב بــــــــــــوבنت نیــــــــاز בاره...!
مـــــــــــرבباش،نــــہ ؋ـقط با جـωـــــمتــــــ!
مـــــرב بــــــاش با نگـــــــــــاهت،با احـωــــــــــــاـωـتـــــ....!
مـــــرבونـہ حـــــــر؋ بزن،مـــــرבونـہ بـפֿــــــنـב،مـــــرבونـہ گـــــریـہ ڪن...!
مـــــرבونـہ عـــشق بورز،مــــرבونـہ ببـــــــפֿـش....!
مـــــرב باش و هیچوقت نامــــــرבے نڪن...!
مـפֿـصـــــوصا בر حق ڪـωــــــــــے ڪـہ بـــــــاورت ڪـــرבه...
و بهــــــت تڪـــــــیـہ ڪـــرבه... 87166063231323746772.jpg
adriyana

كاربر نيمه حرفه اي

بَـــــــــב حــــآل نیـωـتَــــܢܢ
اَمـــــآ
آـבَمهـــــآ
بَــ ــــــــב حــــآلَـܢܢ رآ میـــگیرَنـב 16566698159645405671.jpg
adriyana

كاربر نيمه حرفه اي

مـךּ هيچ وقت בاشتـہ هامو بـہ رخ نميكشم

هـہ

اما احترام گذاشتـךּ بـہ בختر چشم و ابرو مشكي واجبـہ

مث مـךּ 07116791500277656880.jpg
مهدی

كاربر نيمه حرفه اي

مهدی

كاربر نيمه حرفه اي

تورا نه عاشقانه

نه عاقلانه

و نه حتی عاجزانه

که تو را عادلانه در آغوش میکشم

عدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد؟؟! normal_Avazak_ir-Beauty1.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


theme

mrwp